میز کنفرانسی 6 تا 8 نفره

 میز کنفرانسی 6 تا 8 نفر مشابه عکس زیر جهت استفاده در غرفه های نمایشگاهی توسط شرکت غرفه سازی رایکا با قیمت مناسب اجاره داده می شود: