شرکت سیمپلکس

کارفرما : شرکت سیمپلکس

محل اجرا : نمایشگاه بین المللی تهران

نمایشگاه : ارایشی و بهداشتی

زمان اجرا : اردیبهشت ماه 1400

طراحی و اجرا : شرکت رایکا