شرکت فینیکس

کارفرما : شرکت فینیکس

محل اجرا : نمایشگاه بین المللی تهران

نمایشگاه : بورس و بانک

زمان اجرا : خرداد ماه 1400

طراحی و اجرا : شرکت رایکا