شرکت پایا پلیمر

کارفرما : شرکت پایا پلیمر دانا

محل اجرا : نمایشگاه بین المللی تهران

نمایشگاه : ایران پلاست

زمان اجرا : بهمن 1400

طراحی و اجرا : شرکت رایکا