شرکت کاکتوس

کارفرما : شرکت کاکتوس

محل اجرا : نمایشگاه بین المللی تهران

نمایشگاه : تجهیزات آشپزخانه ، حمام و سونا

زمان اجرا : تیرماه 1400

طراحی و اجرا : شرکت رایکا