شرکت کنتراست

کارفرما : شرکت کنتراست

محل اجرا : نمایشگاه بین المللی تهران

نمایشگاه : تجهیزات آشپزخانه، حمام و سونا

زمان اجرا : تیرماه 1400

طراحی و اجرا : شرکت رایکا